Фирмени документи



ОБЩИ УСЛОВИЯ за организирано пътуване

1 .Записване за пътуване

1.1.Записване е възможно по телефон, факс или интернет,или директно в офисите на Туроператора. Резервацията се пази 24 часа и се счита за валидна след внасяне на депозит. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, Туроператорът може да предложи на потребителя други възможности за настаняване. В случай, че Потребителят не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановен заплатеният депозит без платените суми за самолетни билети, които са невъзтановими след като бъдат издадени.

1.2. Записването за пътуване се извършва от лице над 18г., което се счита за титуляр по резервацията и всяка следваща комуникация относно промени, анулации, плащания и др. на Туроператора ще бъде само с посоченото лице.

1.3. Когато Потребителят резервира он-лайн чрез уебсайта на Туроператора, той е длъжен да предостави електронна поща за комуникация, както и актуален телефон за връзка, като с това декларира съгласието си с тази форма на комуникация и всички рискове, свързани с нея. Електронната поща ще бъде използвана за изпращане на електронни билети, потвърждения и промени по пътуването. При промяна на електронната поща, Потребителят е длъжен да уведоми Туроператора своевременно, за да се избегне загуба на информация. В противен случай, Туроператорът не носи отговорност за всички произтичащи последствия.

2. Визи

2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от Потребителя изразено в писмен вид да съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер. билети и др./, да ги подготви и внесе в съответното посолство срещу съответната такса обработка. В този случай Потребителят е длъжен да предостави на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата, а също и за куриерските услуги, ако се налагат такива /например ако посолството не е в София/. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството, платените от Потребителя такси за издаване на виза, куриерските услуги /ако има/ и таксата обработка не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите и таксата обработка се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 80 от ЗТ.

З. Цени и плащане

3.1. Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път на Туроператора. За извършено плащане ще се считат: плащанията в брой срещу надлежно оформен документ от служители на Туроператора и плащанията по банков път, с които е заверена сметката на Туроператора.

3.2. Депозит: Ако не е упоменато друго в офертата за конкретния туристически продукт или пакет, размерът на депозита е 30% (тридесет процента) от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок. Резервации, за които не е внесен депозит се считат за невалидни. За резервации с начална дата на пътуването по-малко от 14 (четиринадесет) дни се внася пълната сума по резервацията. Депозитът има значение на задатък по смисъла на чл.92 от ЗЗД.

3.3. Окончателно плащане: не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго в офертата за конкретния туристически продукт или пакет.

3.4. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми Потребителя в двудневен срок от възникване на обстоятелствата, но не по-късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването. Промяна в цената с повече от 5% (пет процента) се счита за значителна промяна на договора. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора.

3.5. Увеличението на цената на организираното пътуване е възможно, но не по-късно от 20 (двадесет) дни преди датата на заминаване при наличието на една от следните причини; при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването /пристанищни, летищни и др./, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора до датата на заминаване.

3.6. Потребителят се задължава да уведоми Туроператора за решението си относно направените значителни промени в срок от 3 (три) след получаване на уведомлението за това, но не по-късно от от 7(седем) дни преди началната дата на пътуването.

3.7. В случая на т. 3.5. Потребителят може да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение като има право да избира една от следните възможности:

3.7.1. Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;

3.7.2. Да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай Туроператорът е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване;

3.7.3. Да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на уведомлението за отказ, без сумата на платените самолетни билети.

3.8. Цената, заплатена за настаняване се отнася само за лицата по резервацията. Ако друго лице е допуснато от Потребителя в помещенията, резервирани от Потребителя, то той е отговорен пряко за това към съответния хотел.

3.9 Цените, публикувани в уебсайта на Туроператора www.go2holiday.bg, са валидни към датата на публикуване. Туроператорът си запазва правото да променя цените.

3.10. Последващо намаление на цените, в резултат на специални оферти, са валидни само за посочения период и не могат да бъдат прилагани за вече направени резервации.

4. Права и задължения на страните:

4.1. Туроператорът се задължава:

4.1.1. да предостави в съответствие с условията по този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

4.1.2. да осигури сключването на застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“ на Потребителя за пътуванията извън страната по стандартните условия на застрахователното дружество, като предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването.

4.1.3. Покрити рискове по застраховката са: медицински разноски впоследствие злополука или заболяване, съгласно общите условия на застрахователното дружество.

4.1.4. по искане и за сметка на Потребителя да го застрахова за други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.

4.1.5. В случай, че Потребителят избере различна застраховка от предложената му от Туроператора или има съществуваща такава, той е длъжен да предостави на Туроператора копие от застрахователната полица, която се прилага към договора за организирано пътуване.

4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не изпълни задължението си за заплащане на услугите по договор в уговорените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. В този случай Туроператорът има право да задържи като обезщетение сума равна на депозита по т.3.2, а всички останали суми се задължава да възстанови на Потребителя в 7 (седем) дневен срок от разваляне на договора.

4.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл, 42 от Закона за туризма със застрахователна компания ЗАД „Алианц БЪЛГАРИЯ” ЕАД – гр. София по Застрахователната полица № 13160183320000005/ 15.02.2018 г. Сертификатът за сключения договор се представя на Потребителя преди началото на пътуването.

4.4. Туроператорът си запазва правото да отмени пътуването, ако условията в дестинацията са се променили и Туроператорът не би могъл да осъществи пътуването без да изложи на риск сигурността на Потребителя. За такива условия се считат: военни действия, природни бедствия, стачки, епидемии, и други събития, представляващи заплаха за сигурността на Потребителя. Туроператорът се задължава да уведоми Потребителя относно отмяната на пътуването и условията за възстановяване на платената сума в най-кратък срок.

4.5. Ако събитията, описани в т. 4.4., възникнат по време на престоя на Потребителя в дестинацията, Туроператорът си запазва правото да анулира пътуването и да предприеме всички необходими мерки за промяна на маршрута на пътуването.

4.6. Туроператорът си запазва правото да променя местата за настаняване на Потребителя в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

4.7. Потребителят се задължава:

4.7.1. при пътуванe извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България,

4.7.2 ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).

4.7.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

4.7.4. да спазва законите на страната, за която пътува; правилата, установени от представителите на Туроператора и в съответните средства за настаняване. Неспазването на законите и правилата, както и непристойното поведение на Потребителя или поведение, нарушаващо нормалното протичане на пътуването, дава правото на Туроператора да откаже изпълнението на договора, без да дължи неустойки за това на Потребителя. В такъв случай Потребителят е отговорен относно по-нататъшното си настаняване, и обратно пътуване, като всички разходи са за негова сметка.

4.7.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания, за което е длъжен да се информира сам.

4.7.6. Ако Потребителят или друго лице по резервацията е лице с намалена подвижност или здравословно състояние, което изисква специални мерки, това трябва да бъде съобщено на Туроператора в момента на записване за пътуване, Туроператорът се задължава да удовлетвори тези изисквания, но не може да гарантира за тях.

4.7.7. Ако Потребителят се нуждае от помощ от Туроператора по време на пътуването във връзка с възникнало заболяване или е станал жертва на престъпление, както и ако по молба на Потребителя Туроператорът е организирал по-рано отпътуване на Потребителя от дестинацията, или други специални приготовления, които пораждат допълнителни разходи, то тези разходи са за сметка на Потребителя и се заплащат от него в срок до 7 (седем) дни след края на пътуването.

4.7.8. Туристът е длъжен да спазва точно обявените начални часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва в пътуването и които не причиняват неудобство на останалите туристи и на служителите на туроператора и неговите съконтрагенти. Туроператорът не носи отговорност за пропуснати трансфери поради закъснение на туриста или за не предоставени услуги поради неадекватното състояние или външен вид на туриста. В случай, че поради изложените причини за туриста или за туроператора възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло за сметка на туриста.

4.8. Потребителят има право:

4.8.1. в срок не по-късно от 20 /двадесет/ дни преди датата на пътуването да уведоми Турооператора, че желае да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и че изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето. Ако туристическият пакет включва полет с редовни авиолинии, билетът не може да бъде прехвърлен на друго лице и сумата по него не се възстановява. Застрахователна полица също не може да бъде прехвърлена на друго лице и сумата по него не се възстановява.

4.8.2. да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Туроператорът неизпълни договора и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. В този случай Потребителят има право да получи като обезщетение сума равна на депозита по т.3.2, както и да му бъдат възстановени платените суми по договора.

5. Отговорност на Страните:

5.1. В случай на неизпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да върне на Потребителя всички платени от него суми в 7 (седем) дневен срок от развалянето на договора, както и да го компенсира надлежно с доказаните вреди и пропуснати ползи, доколкото те са били пряка и непоследствена последица от неизпълнението. Максималият размер на обезщетението дължимо от Туроператора в тези случаи е до 100 % от стойността на заплатените услуги (цената на пътуването). Ако Туроператорът е бил недобросъвестен той отговаря пред Потребителя за всички преки и непосредствени вреди.

5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник”и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.

5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

5.4. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки и/или обезщетения за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) поведението на Потребителя;
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
в) непреодолима сила или събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие ще се считат: лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, пожари, наводнения, земетресения и други природни бедствия, забавяне на гранични или контролни пунктове, оказване на помощ на турист, промяна в работно време на учреждения, вкл. на музеи, административни актове, издадени след подписване на договора, дефект на превозно средство, национални или религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни и на туристите, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.
В случаите по б. а–в), Туроператорът си запазва правото да размести отделни елементи от туристическата програма или да промени същата, както и да предложи изпълнение на програмата след приключване на непреодолимата сила или събитие от извънреден характер, без да дължи неустойки или обезщетения на Потребителя.
В случаите по б. б –в), Туроператорът се задължава да окаже незабавно съдействие на Потребителя.

5.5. Туроператорът си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това Потребителя в срок до 24 часа преди датата на отпътуване. Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно Потребителя.

5.6. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, освен ако не е предвидено друго в конкретната оферта, Туроператорьт удържа следните неустойки:

5.6.1. при пътуване в чужбина:
а) до 31 дни преди датата на пътуването - в размер на платения депозит;
б) от 30 до 21 дни преди датата на пътуването - 50% (петдесет процента) от общата стойност на пътуването;
в) от 20 до 7 дни преди датата на пътуването - 80% (осемдесет процента) от общата стойност на пътуването;
г) по-малко от 7 дни преди датата на пътуването или неявяване /no show/ - 100% (сто процента) от общата цена на пътуването.

5.6.2. при пътуване в страната:
а) 31 и повече дни преди датата на пътуването без неустойки;
б) от 30 до 21 дни преди датата на пътуването – в размер на платения депозит;
в) от 20 до 11 дни прели датата на пътуването - 50% (петдесет процента) от общата цена на пътуването;
г) от 10 до 7 дни преди датата на пътуването - 80% (осемдесет процента) от общата стойност на пътуването;
д) по-малко от 7.дни преди датата на пътуването или неявяване /no show/ - 100% (сто процента)от общата стойност на пътуването.

5.6.3. При отказ от пътуване платените от Потребителя суми за самолетни билети и медицински застраховки не се възстановяват, независимо от сроковете на анулацията по-горе.

5.6.4. В случай, че Потребителят прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

5.6.5. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на Потребителя, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки неустойките по т.5.6.1. или т.5.6.2.

5.6.6. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на Потребителя на територията на съответната държава, Туроператорът не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

5.7. Туроператорът не носи отговорност за изпълнението на услуги, които не са част от програмата, поръчани от туриста на място на трети лица.

5.8. Туроператорът не носи отговорност за наложени на туриста глоби и други санкции от оторизирани лица в приемащата страна за извършени от туриста правонарушения, като изхвърляне на боклук на нерегламентирано място, пушене на обществено място, непристойни външен вид и/или поведение, неспазване на правилата за движение и др. под.

5.9. Туроператорът има право във всеки един момент от пътуването едностранно да откаже да предостави част от включените в пакета услуги или прекрати едностранно и с незабавно действие настоящия договор без да дължи неустойки или обезщетения в случай, че туристът с поведението си създава сериозен риск за сигурността или удобството на останалите туристи, на слуители или съконтрагенти на туроператора или на държавни или общински служители в приемащата страна или за успешното продължаване на пътуването. В този случай туроператорът не дължи връщане на платени от потребителя суми по договора и има право на обезщетение за всички причинени му от неправомерното поведение на туриста вреди, в случай, че те надхвърлят по стойност цената на туристическия пакет.

6.Спорове и рекламации.

6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават чрез преговори по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, споровете ще се отнасят за разглеждане пред компетентния съд.

6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, Потребителят се задължава в най-кратък срок да уведоми доставчика на услугите и Туроператора в писмена, устна или друга подходяща форма, включително чрез факс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност да бъде възпроизведено.

6.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен или устен вид в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от откриване на несъответствието с договореното, придружена с протокол, подписан от представител на приемащата туристическа агенция в съответната страна и/или от администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и от самия Потребител.

6.4. Туроператорът се задължава в срок от 30 (тридесет) дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.

6.5. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от Туроператора и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от пътуващите лица следва да се предявяват към посрещащия туроператор и към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги Туроператорът не носи отговорност.

7. Ред за изменение и прекратяване на договора.

7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора, а за всички неуредени въпроси се прилага Закона за туризма и приложимото българско законодателство.

7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора ще се извършва в писмена форма.

7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

7.4. Потребителят декларира, че е запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор, и че приема тези условия, включително че дава съгласието си за размножаване и поддържане на документите, съдържащи лични данни, предоставени във връзка с настоящия договор за целите на изпълнението му.

7.5. Туроператорът гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.

8. Защита на личните данни

8.1. Туроператорът гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни се обработват добросъвестно, законосъобразно и по прозрачен начин, като са защитени съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и действащия ЗЗЛД, обработват се само във връзка със сключването и изпълнението на настоящия договор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни и се съхраняват по начин и в сроковeте, съгласно действащите нормативни разпоредби.

8.2. Туроператорът събира и обработва информация за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и   Политиката ни за поверителност и защита на личните дани .

8.3. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на Туроператора, съгласно   Политиката ни за поверителност и защита на личните дани , неизменна част от настоящите Общи условия.

8.4. Потребителят, чиито лични данни се обработват във връзка със сключването с Туроператора на договор за организирано пътуване, има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, право да коригира и актуализира своите лични данни, право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“), право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право да възрази срещу обработването, разкриването или използването на личните му данни, които права може да упражни по начин посочен в   Политиката ни за поверителност и защита на личните дани .

8.5. При отказ на Потребителя да предостави личните си данни, Туроператорът няма да обработи резервацията и няма да може да предостави заявените туристически услуги.

9. Други Разпоредби

9.1. Договорът важи единствено по отношение на изрично описаните в него услуги. Предостяването на допълнителни услуги извън описаните в договора се извършва по отделно споразумение на страните и за тях потребителят дължи допълнително заплащане. В случай, че допълнително заявената туристическа услуга, извън този договор, не може да бъде предоставена поради обективни причини, Туроператорът възстановява на туриста пълния размер на платената цена за нея. Неосъществяването на допълнителната туристическа услуга не може да доведе до отказ от страна на потребителя от настоящия договор за организирано пътуване.

9.2. При необходимост Туроператорът осигурява предприемането на необходимите мерки в съответствие с:
- Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, наричан по нататък "Регламент (ЕО) № 1107/2006,
- Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 181/2011", по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност с цел пътуване с автобус;
- Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1177/2010", по отношение на лица с увреждания или с намалена подвижност с цел пътуване по море или по вътрешни водни пътища

9.3. С подписването на настоящия договор Потребителят декларира, че е съгласен личните му данни да бъдат използвани във връзка с изпълнението на настоящия договор.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за организирано пътуване са актуализирани към 23.05.2018 г.

БАНКОВА СМЕТКА
ГОУ ТУ ХОЛИДЕЙ
Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Клон: Драган Цанков, Адрес: 1797 София, бул “Драган Цанков” 37
IBAN: BG83FINV91501015913194 - лева
BIC CODE: FINVBGSF