Общи условия за продажба на хотелско настаняване от „ГОУ ТУ ХОЛИДЕЙ“ ООД

Общи положения

1.   Настоящите Общи условия уреждат правилата и реда, по които „ГОУ ТУ ХОЛИДЕЙ“ ООД (наричано по-долу „ТУРОПЕРАТОР“) продава хотелско настаняване в страната и чужбина. За целите на настоящите Общи условия „хотелско настаняване“ (наричано още само „настаняване“) е всяко настаняване (представляващо основна туристическа услуга по смисъла на Закона за туризма) в място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, което потребител закупува чрез „ГОУ ТУ ХОЛИДЕЙ“ ООД, действащо като туроператор.

2.   Когато освен настаняване, потребител закупува чрез ТУРОПЕРАТОР отделно и други туристически или посреднически услуги, по отношение на такива други туристически или посреднически услуги се прилагат отделно и приетите от потребителя Общи условия за тези други туристически или посреднически услуги.

3.   „ГОУ ТУ ХОЛИДЕЙ“ ООД е лицензиран туроператор с лиценз № РК-01-6512 и е вписан в търговския регистър с ЕИК 200993640, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.„Проф.д-р Иван Странски“ № 3Ж.

Настанявания, предлагани на неопределен кръг потребители

4.   За всяко настаняване, което ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на неопределен кръг потребители, ТУРОПЕРАТОРЪТ публикува на уебсайта си https://go2holiday.bg описание на предложението за настаняване, в което посочва необходимата информация относно настаняването.

5.   Въз основа на описанието на настаняването по т. 4 потребителят може да подаде онлайн заявка за резервация на настаняване, след като изпрати запитване на е-мейл bulgaria@go2holiday.bg. Подаването на онлайн заявка има характера на предложение за сключване на договор от страна на потребителя.

6.   Заедно с подаването на онлайн заявка за резервация на настаняване, от потребителя може да се изисква заплащане на част от или цялата цена за заявената резервация на настаняване. В такъв случай заявката се счита за подадена след получаването на необходимото плащане от ТУРОПЕРАТОРА.

7.   В рамките на един работен ден от подаването на заявка за резервация съгласно т. 5 ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва проверка на наличните места за съответното настаняване съгласно изискванията на потребителя, посочени в заявката му за резервация. Когато ТУРОПЕРАТОРЪТ не може да изпълни заявката на потребителя, ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на потребителя:

а) подходящи алтернативни места за настаняване (ако такива са налични) в същото или в близко населено място (за същата или за близка дата, срещу същата или, съответно, по-ниска или по-висока цена), или

б) възстановяване на заплатената от потребителя сума.

8.   Когато ТУРОПЕРАТОРЪТ може да изпълни заявката на потребителя, включително при направен от потребителя избор съгласно т. 7, а), ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърждава чрез имейл резервацията на настаняването, в който му изпраща и подписан Договор за продажба на хотелско настаняване. Потвърждението за резервирано настаняване заедно с настоящите Общи условия съставляват сключения с потребителя договор за настаняване. Договорът се счита за сключен от момента на получаване на Потвърждението за резервирано настаняване от потребителя. За място на сключването на договора се счита адресът на управление на ТУРОПЕРАТОРА.

9.   Настоящият раздел се прилага съответно и когато договорът за настаняване се сключва в офис на ТУРОПЕРАТОРА. В такъв случай на място се проверяват наличните свободни места, съобразно изискванията на потребителя и резервацията на места за настаняването и се издава и предоставя в писмена форма на потребителя Договор за продажба на хотелско настаняване, което се подписва от потребителя и към което се прилагат настоящите Общи условия. Служителите на ТУРОПЕРАТОРА, работещи в офиси за работа с клиенти, се считат за упълномощени да сключват договори за настаняване по силата на настоящите Общи условия и чл. 30, ал. 2, изр. 2 от Търговския закон.

Индивидуални настанявания по запитване на клиента

10. Извън случаите по предходния раздел, потребител може да резервира настаняване въз основа на индивидуално запитване за настаняване, отправено до ТУРОПЕРАТОРА. В такъв случай договорът за настаняване се сключва в офис на ТУРОПЕРАТОРА по реда на т. 9 или въз основа на запитване и резервация на настаняване по телефона.

11. При отправянето на индивидуално запитване за настаняване по телефона ТУРОПЕРАТОРЪТ проверява дали може да предложи търсеното настаняване съгласно изискванията на потребителя и:

а) съобщава на потребителя условията на настаняването (ако може да предложи такова) устно по телефона и изисква устното им приемане или отхвърляне от потребителя;

б) при приемане на условията на настаняването от страна на потребителя съгласно 7. а), изпраща на посочения от потребителя имейл адрес Договор за продажба на хотелското настаняване съгласно т. 8 заедно с настоящите Общи условия.

12. Потребителят може да изрази приемането на условията на настаняването съгласно Потвърждението за резервирано настаняване по т. 11, б) изрично писмено или устно. Във всички случаи пълното или частичното заплащане на цената на настаняване, резервирано по реда на т. 11, се счита за изрично приемане от страна на потребителя на условията на договор за настаняване и настоящите Общи условия.

Туристически ваучер 

13. След сключването на договор за настаняване съгласно т. 8, 9, 10 или 12 по-горе и заплащането на пълния размер на дължимата цена за настаняването от страна на потребителя, ТУРОПЕРАТОРЪТ му издава туристически ваучер за настаняването съгласно изискванията на Закона за туризма. За туристически ваучер, издаден в електронна форма, потребителят е необходимо да потвърди получаването му чрез обратно съобщение с уведомление за постъпване на електронното съобщение (имейл) с прикачен ваучер в електронната му пощенска кутия.

Настанявани лица. Настаняване на няколко лица

14. Заявка за резервация на настаняване може да се подава, съответно договор за настаняване може да се сключва, винаги най-малко за един пълнолетен човек. Възрастовата граница при децата е различна за различните хотели, това е описано за всеки хотел, който се предлага от ТУРОПЕРАТОРА. За да ползвате отстъпките за деца е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, потребителят заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. Когато се сключва договор за настаняване за няколко потребители, договорът се сключва между ТУРОПЕРАТОРА и едно от настаняваните лица – титуляр на настаняването. Титулярят на настаняването посочва имената и другите изискуеми индивидуализиращи данни за останалите лица придружаващи потребителя.

16. С индивидуализацията на придружаващите лица в настаняването съгласно т. 15 в заявката за резервация на настаняване, съответно в договора за настаняване, от страна на титуляря на настаняването, се счита, че титулярят декларира, че:

а) е упълномощен от всеки един от придружаващите в настаняването да подаде заявката за резервация, съответно да сключи договора за настаняване, като посочи съответния придружаващ като такъв, както и да предостави на ТУРОПЕРАТОРА личните данни, чрез които съответният придружаващ се индивидуализира;

б) е информирал всеки един от придружаващите в настаняването за и всеки един от придружаващите е приел условията на договора за настаняване (включително настоящите Общи условия);

в)  се задължава да информира придружаващите в настаняването за всички обстоятелства, свързани със сключването, изменението, изпълнението, прекратяването или развалянето на договора за настаняване и за всички техни съответни права и задължения.

17. За целите на договора за настаняване всички изявления на и до титуляря на настаняването, ще ползват и ще задължават и придружаващите в настаняването. Заплащането на цени за настаняване, възстановяването на пари и изплащането на обезщетения от страна на ТУРОПЕРАТОРА ще се извършва чрез титуляра на настаняването, за сметка на придружаващите, за които съответните плащания се отнасят.

Транспорт до мястото за настаняване

18. Потребителят сам отговаря за придвижването си до мястото, в което е закупил съответното хотелско настаняване.

Цена на настаняването

19. ТУРОПЕРАТОРЪТ посочва цената на всяко настаняване в описанието на настаняването и в Договора за продажба на хотелско настаняване в български лева и/или във валутата, в която настаняването се предлага от хотелиера. Цените, публикувани в уебсайта на ТУРОПЕРАТОРА https://go2holiday.bg, са валидни към датата на публикуването им, като ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да ги променя.

20. Когато цената на настаняване е посочена в чуждестранна валута, потребителят може да заплати цената на пътуването както в съответната валута, така и в съответстващата й цена в лева.

Срок за заплащане на цената

21. В описанието на настаняването по т. 4 и/или в Договора за продажба на хотелското настаняване ТУРОПЕРАТОРЪТ посочва срока, в който потребителят е длъжен да заплати цялата цена за настаняването. ТУРОПЕРАТОРЪТ обикновено изисква заплащане на депозит в размер на 30% от цената на заявеното настаняване до 3 (три) работни дни след изпращане на потвърждение на направена резервация на настаняване, съответно при сключването на договор за настаняване в офис на ТУРОПЕРАТОРА съгласно т. 9. Във всички случаи потребителят е длъжен да заплати останалата част от цената на настаняването не по-късно от 21 (двадесет и един) дни преди датата на първата нощувка от настаняването, освен ако не е упоменато друго в офертата за конкретното настаняване. При резервация "last minute" и при наличие на свободни места в хотела, потребителят следва да заплати изцяло цената на хотелското настаняване в деня на получаване на потвърждение на резервацията.

22. Когато плащането се извършва по банков път или по друг начин, при който не се получава незабавно потвърждение за получаването на цената от ТУРОПЕРАТОРА (или за безусловното задължаване на сметката на потребителя), потребителят е длъжен да извърши плащането така, че сметката на ТУРОПЕРАТОРА да бъде заверена със сумата на плащането в рамките на посочения срок за заплащане на цената за настаняването.

23. Ако потребителят не извърши плащане на пълния размер на цената за резервирано настаняване в срока по т. 21, се счита, че потребителят се отказва от договора за настаняване, резервацията му се заличава и той дължи заплащане на съответната неустойка по т. 25 по-долу.

Отказ от и изменение на договора за настаняване 

24. Освен ако не е посочено друго в Договора за продажба на хотелското настаняване, потребителят може по всяко време да се откаже от договора за настаняване изрично като за това дължи или не дължи неустойка, в зависимост от сроковете и условията за анулация посочени в т. 25. Във всички такива случаи, доколкото пълно или частично възстановяване на заплатени от потребителя суми е допустимо съгласно политиките на хотелиера или туроператора, от когото настаняването е закупено, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще положи всички усилия да възстанови максимална част от платената от потребителя цена. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за анулация чрез "вход за клиенти" от уебстраницата на ТУРОПЕРАТОРА. Задължително условие е посочването на номера на резервацията. 

Неустойка за отказ от договора за настаняване 

25. Ако не е посочено друго в Договора за продажба на хотелско настаняване, потребителят дължи неустойка за отказ от договора за настаняване, както следва:

а)  при отказ от договора не по-късно от 21 (двадесет и един) дни преди датата на първата нощувка от настаняването – потребителят получава обратно цялата сума, заплатена до този момент по договора за настаняване;

б) от 20 до 11 дни преди датата на настаняването - 50% (петдесет процента)  от общата цена на хотелското настаняване

в) от 10 до 7 дни преди датата на настаняването - 80% (осемдесет процента) от общата стойност на хотелското настаняване и

г) по-малко от 7 дни преди датата на настаняването или неявяване /no show/ - 100% (сто процента) от общата стойност на хотелското настаняване.

Предявяване на рекламация 

26. Всеки потребител има възможност да предяви рекламация за неизпълнение или неточно изпълнение на договора за настаняване, като при установяване на неточност в изпълнението на заплатените услуги, потребителят се задължава незабавно да уведоми на първо място директно доставчика на услугата (хотелиера), с оглед на своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. При затруднения и/или отказ от страна на хотелиера за съдействие по отстраняване на неизпълнението или неточното изпълнение на договорените условия, потребителят следва да информира ТУРОПЕРАТОРА в най-кратък срок.

27. Когато претенциите/рекламациите на потребителя не бъдат удовлетворени по време на престоя му в мястото за настаняване, потребителят може да формулира съответната претенция/рекламация писмено, както по време на престоя си, така и след завръщането си от пътуването. Всяка претенция/рекламация трябва да бъде задължително придружена от констативен протокол, подписан от представител на приемащата страна/администрацията на обекта, предоставящ настаняването и от потребителя.

28. Рекламации следва да се отправят в най-кратък срок след възникването на претенцията на потребителя. Във всички случаи, рекламации пред ТУРОПЕРАТОРА могат да се предявяват не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от крайната дата на престоя на потребителя в мястото за настаняване. След постъпването на рекламация, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще проучи оплакването на потребителя и ще предприеме всички необходими действия за удовлетворяването на потребителя в подходящ срок в рамките на своята отговорност.

Отговорност на ТУРОПЕРАТОРА

29. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за всяко неизпълнение или неточно изпълнение на своите задължения по договора за настаняване, независимо от това, дали тези задължения следва да бъдат изпълнени от него или от негови контрагенти.

30. 1. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или от неточно изпълнение на договора, които се дължат на:

а)  поведението на потребителя;

б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

в)  непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

30.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

  1. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

31. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРА да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от него причини, ТУРОПЕРАТОРЪТ може без съгласието на потребителя, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които потребителят приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:

  • Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обезщетение или неустойки.
  • Ако поради независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини направена резервация бъде анулирана, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

Отговорност на потребителя

32. Потребителят носи имуществена отговорност пред ТУРОПЕРАТОРА за причинени вреди на съответното място за настаняване. Потребителят не носи отговорност пред ТУРОПЕРАТОРА, когато е обезщетил директно хотелиера за причинените вреди.

33. Размерът и пределите на отговорността на потребителя се определят от приложимото гражданско законодателство.

Значение на някои понятия

34. „Потребител“ за целите на настоящите Общи условия е всяко физическо лице, сключило с ТУРОПЕРАТОРА договор за хотелско настаняване. В случаите по т. 15 „потребител“ е както титулярят на договора за настаняване, така и всеки от придружаващите в настаняването. Освен ако не следва друго от настоящите Общи условия, от закона и/или от естеството на съответните отношения, придружаващите в настаняването упражняват правата си и изпълняват задълженията си по договора за настаняване чрез титуляря на настаняването.

35. При описанието на възможности за настаняване се използват общоприети понятия, които за по-голяма яснота ще имат следното значение:

а)  „RO“ или „без храна“ – настаняване без включено в цената изхранване. Избраната база за настаняване може, но не е задължително, да предлага изхранване на своята територия срещу допълнително заплащане;

б)  „BB“ или „закуска“ – настаняване с включена в цената закуска. Броят закуски е равен на броя резервирани и заплатени нощувки. Закуската може да бъде различен тип, в зависимост от хотела и офертата, например на блок маса, бюфет, континентална закуска и др. Храненията се извършват в предварително определени от хотелиера/ресторантьора места и часове и не може да бъдат предоставяни извън тях;

в)  „HB“ или „полупансион“– настаняване с включени в цената закуска и вечеря. Броят на включените в цената закуски и вечери е равен на броя резервирани и заплатени нощувки, с изключение на случаите на късно настаняване и/или ранно напускане на съответната база за настаняване. Обикновено при този тип изхранване и закуската, и вечерята са на бюфет, но може да има и друго разделение. Храненията се извършват в предварително определени от хотелиера/ресторантьора места и часове и не може да бъдат предоставяни извън тях;

г)  „FB“ или „пълен пансион“ – настаняване с включени в цената закуска, обяд и вечеря. Възможно е, но не е задължително, да бъдат включени и различен вид и брой междинни хранения. Броят на всяко от храненията, включени в цената, е равен на броя резервирани и заплатени нощувки, с изключение на случаите на късно настаняване и/или ранно напускане на съответната база за настаняване. Видът и начинът на изхранване зависят от особеностите на всеки конкретен хотел. Храненията се извършват в предварително определени от хотелиера/ресторантьора места и часове и не може да  бъдат предоставяни извън тях;

д)  „All Inclusive“ – настаняване с включени в цената най-малко три хранения на ден и определени видове безалкохолни напитки и алкохолни напитки местно производство. Ако не е посочено друго в конкретната оферта, при All Inclusive, обикновено в цената е включена консумацията на неограничено количество алкохолни и безалкохолни напитки, сервирани на чаша, на територията на базата за настаняване, в която се извършват нощувките. Храненията се извършват в предварително определени от хотелиера/ресторантьора места и часове и не може да  бъдат предоставяни извън тях;

е)  „All Inclusive Light“ – настаняване с включени в цената най-малко три хранения на ден и определени видове алкохолни и безалкохолни напитки. Ако не е посочено друго в конкретната оферта, при All Inclusive Light, обикновено в цената е включена консумацията на наливна бира, вино на чаша и минерална или трапезна вода. Възможно е да са включени и някои видове газирани и негазирани наливни напитки. При All Inclusive Light безплатната консумация на включените напитки става в определени часови пояси. Храненията се извършват в предварително определени от хотелиера/ресторантьора места и часове и не може да  бъдат предоставяни извън тях;

ж)  „Ultra All Inclusive“ – настаняване с включени в цената най-малко три хранения на ден и определен видове алкохолни и безалкохолни напитки. Ако не е посочено друго в конкретната оферта, при Ultra All Inclusive, обикновено в цената е включена консумацията на неограничено количество алкохолни напитки както местно производство, така и от популярни и утвърдени международни марки, както и на безалкохолни напитки на територията на базата за настаняване, в която се извършват нощувките. Храненията се извършват в предварително определени от хотелиера/ресторантьора места и часове и не може да  бъдат предоставяни извън тях;

з)  „SGL“ или „единична стая“ – стая в хотел или друг тип база за настаняване, със собствен санитарен възел, резервирана за определен брой нощувки за 1 човек. Единичната стая може да е както специално предвидено помещение за самостоятелно ползване с 1 легло, така и помещение с две или повече легла, резервирано за ползване само от 1 човек. Оборудването и обзавеждането на стаята зависят от категорията на съответната база за настаняване;

и)  „DBL“ или „двойна стая“ – стая в хотел или друг тип база за настаняване, със собствен санитарен възел, резервирана за определен брой нощувки за 2-ма души. Двойната стая обикновено разполага с 2 отделни единични легла, с 2 отделни легла, които могат да бъдат събрани в едно или с 1 двойно легло. Оборудването и обзавеждането на стаята зависят от категорията на съответната база за настаняване;

й)  „TRPL“ или „тройна стая“ – стая в хотел или друг тип база за настаняване, със собствен санитарен възел, резервирана за определен брой нощувки за 3-ма души. Тройната стая може да бъде стая с 3 отделни легла, стая с 1 двойно и 1 единично легло или стая с 1 двойно легло и разтегаемо канапе или диван за трети човек. Оборудването и обзавеждането на стаята зависят от категорията на съответната база за настаняване;

к)  „QUAD“ или „четворна стая“ – стая в хотел или друг тип база за настаняване, със собствен санитарен възел, резервирана за определен брой нощувки за 4-ма души. Четворната стая може да бъде стая с 4 отделни легла, стая с 1 двойно и 2 единични легла, които може да бъдат отделни или едно легло на два етажа или стая с 1 двойно легло и разтегаемо канапе или диван за трети и четвърти човек. Оборудването и обзавеждането на стаята зависят от категорията на съответната база за настаняване;

л)  „Family Room“ или „фамилна стая“ – стая в хотел или друг тип база за настаняване, със собствен санитарен възел, резервирана за определен брой нощувки за семейства, с общ брой членове от 4 до 6 души. Фамилната стая обикновено е с по-голяма площ от двойната или тройната стая и може, но не е задължително да има обособено отделно спално помещение за двама души. Разпределението и конфигурацията на леглата, оборудването и обзавеждането на стаята зависят от спецификите и категорията на съответната база за настаняване;

м)  „Studio“ или „студио“ – стая в хотел или апартаментен комплекс, със собствен санитарен възел, предвидена за настаняване на 2-ма до 4-ма души, в зависимост от конкретната база на настаняване. Студиото е с по-голяма площ от двойна стая и често, но незадължително, разполага с допълнително оборудване като кухненски кът с мивка, хладилник, кана за топла вода и др. и/или кът с диван/фотьойл и маса за кафе. Оборудването и обзавеждането на студиото зависят от категорията на съответната база за настаняване;

н)  „APP 1 bedroom“ или „едноспален апартамент“ или „апартамент с 1 спалня“ – помещение в хотел или апартаментен комплекс, със собствен санитарен възел, предвидено за настаняване на 2-ма до 4-ма души, в зависимост от конкретната база на настаняване. Едноспалният апартамент задължително разполага с отделно спално помещение, отделено с врата от общото помещение тип всекидневна. Наличието на допълнително оборудване като кухненски кът с мивка, хладилник, кана за топла вода, кухненски и битови електроуреди и обзавеждането зависят от спецификите и категорията на съответната база за настаняване;

о)  „APP 2 bedrooms“ или „двуспален апартамент“ или „апартамент с 2 спални“ – помещение в хотел или апартаментен комплекс, със собствен санитарен възел, предвидено за настаняване на 2-ма до 6-ма души, в зависимост от конкретната база на настаняване. Двуспалният апартамент задължително разполага с две отделни спални помещения, отделени с врати от общото помещение тип всекидневна. При двуспалните апартаменти е възможно да е наличен втори санитарен възел. Наличието на допълнително оборудване като кухненски кът с мивка, хладилник, кана за топла вода, кухненски и битови електроуреди и обзавеждането зависят от спецификите и категорията на съответната база за настаняване;

п)  „APP 3 bedrooms“ или „триспален апартамент“ или „апартамент с 3 спални“ – помещение в хотел или апартаментен комплекс, със собствен санитарен възел, предвидено за настаняване на 2-ма до 8 души, в зависимост от конкретната база на настаняване. Триспалният апартамент задължително разполага с три отделни спални помещения, отделени с врати от общото помещение тип всекидневна. При триспалните апартаменти е възможно да са налични един или два допълнителни санитарни възела. Наличието на допълнително оборудване като кухненски кът с мивка, хладилник, кана за топла вода, кухненски и битови електроуреди и обзавеждането зависят от спецификите и категорията на съответната база за настаняване.

р) "Last minute" резервация – всяка резервация направена 20 или по-малко дни преди датата на настаняване.

Потребителят следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 12 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията.

Лични данни 

36. Със сключването на договора за настаняване потребителят дава съгласието си предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от ТУРОПЕРАТОРА за целите на изпълнението на задълженията му по договора, както и да бъдат предоставяни на трети лица (хотелиери, и др.) със същата цел при спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 година и ЗЗЛД. С предоставянето на изискуемите лични данни на потребителя – страна по договора за настаняване, придружаващите го лица дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни да бъдат предоставени на ТУРОПЕРАТОРА и обработвани и предоставяни на трети лица съгласно предходното изречение.

Кореспонденция

37. Цялата кореспонденция между ТУРОПЕРАТОРА и потребителя във връзка със сключването, изпълнението, развалянето или прекратяването на договор за настаняване по т. 8, 9 и 10 следва да бъде осъществявана в писмена форма. Писмена форма е необходима и за цялата кореспонденция, свързана с изпълнението, развалянето и прекратяването на договор за настаняване, сключен при условията на т. 12.

38. Писмената форма ще се счита за спазена, ако кореспонденцията се води по електронна поща (имейл), при спазване на следните изисквания:

а)  изявленията на потребителя са изходящи от посочения от потребителя и отразен в Договора за продажба на хотелско настаняване имейл адрес на потребителя и са адресирани поне (възможно е да бъдат посочени и повече адресати) до следния имейл адрес на ТУРОПЕРАТОРА: bulgaria@go2holiday.bg

б)  изявленията на ТУРОПЕРАТОРА са адресирани до посочения от потребителя и отразен в Договора за продажба на хотелско настаняване имейл адрес на потребителя; всички имейл съобщения, изходящи от имейл адрес с домейн (разширение) go2holiday.bg и go2holiday.net ще се считат за направени от името на ТУРОПЕРАТОРА.

39. Съобщенията, изпратени по електронна поща ще се считат за получени:

а)  в деня на изпращането им, ако са изпратени до 17:30 ч. в работен ден, или

б)  в първия работен ден, следващ деня на изпращането им, ако са изпратени в почивен ден или след 17:30 ч. в работен ден.

40. Телефонната или друга устна кореспонденция между страните следва да бъде потвърдена (повторена) в писмена форма съгласно предходните точки. За дата на такава телефонна или друга устна кореспонденция ще се счита датата на потвърждаването (повтарянето) й в писмена форма.

Разрешаване на спорове 

41. Всички спорове между ТУРОПЕРАТОРА и потребителя, възникнали във връзка със сключен договор за настаняване ще бъдат разрешавани чрез преговори между страните. Ако страните не постигнат съгласие, спорът ще бъде отнасян до компетентния съд в гр. София.

Субсидиарност 

42. Настоящите Общи условия се прилагат доколкото не е предвидено друго в индивидуалния договор за настаняване. По всички неуредени в настоящите Общи условия и в сключения с потребител договор за настаняване въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Закона за защита на потребителите и другите приложими нормативни актове в областта на гражданското, търговското и потребителското право.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за продажба на хотелско настаняване са актуализирани към 27.04.2022г.